காத்தாடி பற்றி எப்போதும் உண்மை என்ன?

காத்தாடி பற்றி எப்போதும் உண்மை என்ன?

உள்ளடக்க அட்டவணை:

 1. காத்தாடி பற்றி எப்போதும் உண்மை என்ன?
 2. காத்தாடி என்றால் என்ன மற்றும் அதன் பண்புகள்?
 3. காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்களைப் பற்றிய உண்மை என்ன?
 4. காத்தாடி ஒரு ரோம்பஸ் ஆம் அல்லது இல்லை?
 5. ஒரு காத்தாடி 360க்கு சமமா?
 6. ஒரு வடிவம் காத்தாடி என்பதை எப்படி நிரூபிப்பது?
 7. ட்ரேப்சாய்டு ஒரு காத்தாடியா?
 8. ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று பிரிக்கின்றனவா?
 9. ஒரு காத்தாடிக்கு சமமான மூலைவிட்டங்கள் சரியா அல்லது பொய்யா?
 10. இரண்டு கோடுகள் ஒன்றையொன்று பிரிக்குமா என்பதை எப்படி அறிவது?
 11. காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் செங்குத்தாக இருப்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பது?
 12. ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் சரியான கோணத்தில் வெட்டுகின்றனவா?
 13. ஒரு காத்தாடிக்கு இரண்டு ஜோடி தொடர்ச்சியான ஒத்த பக்கங்கள் உள்ளதா?
 14. ஒரு காத்தாடியின் இரண்டு கோணங்கள் எதிர் மற்றும் துணையாக இருக்க முடியுமா?
 15. ஒரு காத்தாடிக்கு தொடர்ச்சியான கோணங்கள் இருக்க முடியுமா?
 16. காத்தாடிகள் இணையான வரைபடங்களா?
 17. ஒரு செவ்வகத்தின் உள் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன?
 18. ரோம்பஸ் ஏன் ஒரு காத்தாடி?
 19. காத்தாடியில் எந்தக் கோணங்கள் ஒத்துப்போகின்றன?

காத்தாடி பற்றி எப்போதும் உண்மை என்ன?

ஒரு நாற்கரமானது a பார்க்க பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்று இருந்தால் மட்டுமே உண்மை : அடுத்தடுத்த பக்கங்களின் இரண்டு இணைந்த ஜோடிகள் சமம் (வரையறையின்படி). ஒரு மூலைவிட்டமானது மற்ற மூலைவிட்டத்தின் செங்குத்து இருசமப் பிரிவாகும். (குழிவான நிலையில் இது மூலைவிட்டங்களில் ஒன்றின் நீட்டிப்பாகும்.)காத்தாடி என்றால் என்ன மற்றும் அதன் பண்புகள்?

பார்க்க 2 ஜோடி சம நீளப் பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு நாற்கரமாகும், இந்தப் பக்கங்களும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டியிருக்கும். பண்புகள் : சமமற்ற பக்கங்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் இரண்டு கோணங்களும் சமமாக இருக்கும். இது ஒரு பொதுவான தளத்துடன் ஒத்த முக்கோணங்களின் ஜோடியாக பார்க்கப்படலாம். இது 2 மூலைவிட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது, அவை ஒன்றையொன்று செங்கோணத்தில் வெட்டுகின்றன.

காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்களைப் பற்றிய உண்மை என்ன?

குறுக்குவெட்டு ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் 90 டிகிரி (வலது) கோணங்களை உருவாக்குகிறது. இதன் பொருள் அவை செங்குத்தாக உள்ளன. நீண்டது ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டம் சிறியதை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. இதன் பொருள் நீண்டது மூலைவிட்டமான சிறியதை பாதியாக வெட்டுகிறது.

காத்தாடி ஒரு ரோம்பஸ் ஆம் அல்லது இல்லை?

பொதுவாக, செங்குத்து மூலைவிட்டங்களைக் கொண்ட எந்த நாற்கரமும், அதில் ஒன்று சமச்சீர் கோடு, பார்க்க . ஒவ்வொரு ரோம்பஸ் என்பது ஒரு பார்க்க , மற்றும் இரண்டும் இருக்கும் எந்த நாற்கரமும் a பார்க்க மற்றும் இணைகரம் என்பது ஒரு ரோம்பஸ் .

ஒரு காத்தாடி 360க்கு சமமா?

பார்க்க நான்கு மொத்தப் பக்கங்களைக் கொண்ட பலகோணம் (நாற்கரம்). எந்த நாற்கரத்தின் உள் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வேண்டும் சமமான : டிகிரி டிகிரி டிகிரி. கூடுதலாக, காத்தாடிகள் இரண்டு செட் சமமான அடுத்தடுத்த பக்கங்களும் ஒரு செட் ஒத்த எதிர் கோணங்களும் இருக்க வேண்டும்.ஒரு வடிவம் காத்தாடி என்பதை எப்படி நிரூபிப்பது?

இங்கே இரண்டு முறைகள் உள்ளன:

 1. ஒரு நாற்கரத்தின் தொடர்ச்சியான பக்கங்களின் இரண்டு இணைந்த ஜோடிகள் சமமாக இருந்தால், அது ஒரு பார்க்க (தலைகீழ் பார்க்க வரையறை).
 2. ஒரு நாற்கரத்தின் மூலைவிட்டங்களில் ஒன்று மற்றொன்றின் செங்குத்தாக இருசமமாக இருந்தால், அது ஒரு பார்க்க (ஒரு சொத்தின் உரையாடல்).

ட்ரேப்சாய்டு ஒரு காத்தாடியா?

ட்ரேப்சாய்டு ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும் இரண்டு எதிர் பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு நாற்கரமாகும். பொதுவாக, இரண்டு ஜோடி சமமான அருகில் உள்ள தளங்களைக் கொண்ட ஒரு நாற்கரம் (அதாவது a பார்க்க ) ஒரு ஜோடி இணையான எதிர் பக்கங்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடாது (எ ட்ரேப்சாய்டு ) ... எனவே ஏ பார்க்க ஒரு இருக்க முடியும் ட்ரேப்சாய்டு ; இது ஒரு ரோம்பஸாக இருக்கும்போது இதுதான்.ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று பிரிக்கின்றனவா?

தி மூலைவிட்டங்கள் நீளம் சமமாக இருக்கும், மற்றும் ஒன்றையொன்று பிரிக்கவும் வலது கோணங்களில். இரண்டு மூலைவிட்டங்கள் , மற்றும் எதிரெதிர் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கும் இரண்டு கோடுகள் சமச்சீர் அச்சுகள்.

ஒரு காத்தாடிக்கு சமமான மூலைவிட்டங்கள் சரியா அல்லது பொய்யா?

ஒரு நாற்புறம் என்று மூலைவிட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது என்று பிரித்து மற்றும் செங்குத்தாக உள்ளன சதுரமாக இருக்க வேண்டும். ஏ பார்க்க உடன் ஒத்த மூலைவிட்டங்கள் ஒரு சதுரம். பொய்முடியும் இருக்கும், ஆனால் மூலைவிட்டங்கள் வேண்டாம் வேண்டும் ஒன்றையொன்று பிரிக்க வேண்டும்.

இரண்டு கோடுகள் ஒன்றையொன்று பிரிக்குமா என்பதை எப்படி அறிவது?

நிபுணர் பதில்:

 1. ABCD என்பது ஒரு இணையான வரைபடம், மூலைவிட்டங்கள் AC மற்றும் BD O இல் வெட்டுகின்றன.
 2. AOD மற்றும் COB முக்கோணங்களில்,
 3. DAO = BCO (மாற்று உள் கோணங்கள்)
 4. AD = CB.
 5. ADO = CBO (மாற்று உள் கோணங்கள்)
 6. AOD COB (ASA)
 7. எனவே, AO = CO மற்றும் OD = OB (c.p.c.t)
 8. இவ்வாறு, ஒரு இணையான வரைபடத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று பிரிக்கவும் .

காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் செங்குத்தாக இருப்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பது?

தேற்றம்: ஒரு நாற்கரமாக இருந்தால் a பார்க்க , அதில் ஒன்று உள்ளது மூலைவிட்டமான அது மற்றொன்றை பிரிக்கிறது மூலைவிட்டமான . தேற்றம்: ஒன்று என்றால் மூலைவிட்டங்கள் ஒரு நாற்கரமானது செங்குத்தாக மற்றொன்றின் இருவகை, நாற்கரமானது a பார்க்க .

ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் சரியான கோணத்தில் வெட்டுகின்றனவா?

தி ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் சரியான கோணத்தில் வெட்டுகின்றன . எனவே, முக்கோணங்கள் உருவாகின்றன ஒரு காத்தாடியின் மூலைவிட்டங்கள் 90° வேண்டும் கோணங்கள் .

ஒரு காத்தாடிக்கு இரண்டு ஜோடி தொடர்ச்சியான ஒத்த பக்கங்கள் உள்ளதா?

பார்க்க இதில் ஒரு நாற்கரமாகும் இரண்டு பிரித்தல் தொடர்ச்சியான பக்கங்களின் ஜோடிகள் ஒத்ததாக இருக்கும் (பிரிவு ஜோடிகள் ஒன்று என்று பொருள் பக்கம் பயன்படுத்த முடியாது இரண்டு ஜோடிகள் ) குறுக்கு மூலைவிட்டத்தின் இறுதிப் புள்ளிகளில் எதிர் கோணங்கள் ஒத்ததாக உள்ளன (கோணம் J மற்றும் கோணம் L). ...

ஒரு காத்தாடியின் இரண்டு கோணங்கள் எதிர் மற்றும் துணையாக இருக்க முடியுமா?

ஒரு காத்தாடியின் இரண்டு கோணங்கள் எதிரெதிர் மற்றும் கூர்மையாக இருக்க முடியுமா? ? ஆம், ஏனென்றால் மற்ற ஜோடி எதிர் கோணங்களில் முடியும் மழுப்பலாக இருக்கும் கோணங்கள் . ஒரு காத்தாடியின் இரண்டு கோணங்கள் தொடர்ச்சியாகவும் துணையாகவும் இருக்க முடியுமா? ? இல்லை, ஏனெனில் என்றால் இரண்டு தொடர்ச்சியான கோணங்கள் உள்ளன துணை , பின்னர் மற்றொரு ஜோடி தொடர்ச்சியான கோணங்கள் மேலும் உள்ளன துணை .

ஒரு காத்தாடிக்கு தொடர்ச்சியான கோணங்கள் இருக்க முடியுமா?

அனைத்தையும் போல நாற்கர , a இன் ஒவ்வொரு கோணமும் காத்தாடி உள்ளது இரண்டு தொடர்ச்சியான கோணங்கள் . இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் வலதுபுறத்தில் வெட்டுகின்றன கோணங்கள் . தி தொடர்ச்சியான கோணங்கள் இருக்காது நிரப்பு அல்லது இல்லை துணை .

காத்தாடிகள் இணையான வரைபடங்களா?

காத்தாடிகள் இரண்டு ஜோடி சம நீளம் கொண்ட பக்கவாட்டு பக்கங்கள் மற்றும் செங்குத்தாக மூலைவிட்டங்கள் உள்ளன. காத்தாடிகள் நான்கு பக்க வடிவங்கள் இரண்டு தனித்தனி ஜோடி ஒத்த (சம-நீளம்) பக்கவாட்டு பக்கங்கள். ... சிவப்பு வடிவம் ஒரு அல்ல பார்க்க , அது ஒரு இணைகரம் .

ஒரு செவ்வகத்தின் உள் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன?

360°

ரோம்பஸ் ஏன் ஒரு காத்தாடி?

ரோம்பஸ் அனைத்து பக்கங்களும் சம நீளம் கொண்ட ஒரு நாற்கரமாகும். எனவே ஏ ரோம்பஸ் சம நீளம் கொண்ட இரண்டு ஜோடி அடுத்தடுத்த பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது, எனவே a பார்க்க .

காத்தாடியில் எந்தக் கோணங்கள் ஒத்துப்போகின்றன?

தி கோணங்கள் இடையே ஒத்த பக்கங்கள் உச்சி என்று அழைக்கப்படுகின்றன கோணங்கள் . மற்ற கோணங்கள் அல்லாத உச்சி என்று அழைக்கப்படுகின்றன கோணங்கள் . நாம் உச்சி வழியாக மூலைவிட்டத்தை வரைந்தால் கோணங்கள் , நாம் இரண்டு வேண்டும் ஒத்த முக்கோணங்கள். தேற்றம்: அல்லாத உச்சி கோணங்கள் ஒரு பார்க்க உள்ளன ஒத்த .

மேலும் படியுங்கள்

 • ஜேசிஎல்லில் கூட காண்ட் என்றால் என்ன?
 • நீங்கள் ஒரு கனவு நனவாகும் போது அதை என்ன அழைக்கப்படுகிறது?
 • எப்போதும் உண்மை என்றால் என்ன?
 • சமையல்காரரில் வளம் என்றால் என்ன?
 • ஓய்வில் இருக்கும் ஒரு பொருளைப் பற்றிய உண்மை என்ன?
 • இணையான வரைபடத்திற்கு எது எப்போதும் உண்மையல்ல?
 • உண்மையாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?
 • வெளிப்புற வெப்ப எதிர்வினைகள் பற்றி உண்மை என்ன?
 • ரோம்பஸைப் பற்றி எப்போதும் உண்மை என்ன?
 • அனைத்து ரோம்பஸ்களைப் பற்றிய எந்த அறிக்கை தவறானது?

நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்

 • இணையான வரைபடத்தைப் பற்றி எந்த அறிக்கை எப்போதும் உண்மையாக இருக்கும்?
 • உண்மைக்கு ஆடம்பரமான சொல் என்ன?
 • புரோகாரியோட்டுகள் எப்போதும் ஒருசெல்லுலா?
 • நிஜ வாழ்க்கையில் செங்குத்து கோணங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
 • உடல் மாற்றத்தின் போது ஒரு பொருளுக்கு என்ன நடக்கும்?
 • நாற்கரமானது எப்பொழுதும் சில சமயங்களில் உள்ளதா அல்லது ஒருபோதும் இணையான வரைபடமா?
 • ஆய்வறிக்கை ஒரு உண்மையா?
 • நீங்களே உண்மையாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?
 • நான் எப்படி எனக்கு உண்மையாக இருப்பது?
 • பலவீனமான அடித்தளத்தை உருவாக்குவது எது?